Klubbens stadgar finns här i form av en PDF-fil.

 

Stadgar för Stenungsunds Amatör Radio Klubb

Senast ändrade: 2016-11-28
Klubben är ansluten till huvudorganisationen Föreningen Sveriges Sändaramatörer (SSA)

• §1 Namn Klubbens namn är förkortat till S A R K
• §2 Ändamål Klubbens ändamål och syften är: att inom området Stenungsund och nära angränsande områden inom SM6-distriktet sammanföra radioamatörer och medlemmar i Föreningen Sveriges Sändaramatörer( SSA) samt andra intresserade för amatörradiotrafik och radioexperiment enligt Post och Telestyrelsen utfärdade bestämmelser för sådan verksamhet och tillvarata deras gemensamma intressen och befrämja en sådan utveckling av verksamheten att den består och vidgas. att genom sammankomster, föredrag, demonstrationer, kurser m.m. sprida kännedom om vår hobby och bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper och god trafikkultur för att därigenom stödja Föreningen SSA:s strävan att åstadkomma en kår av kunniga sändaramatörer i Sverige. att genom medlemmarnas radioverksamhet och genom samarbete med Föreningen SSA, som är officiell representant i Sverige för International Amateur Radio Union (IARU), bidra till att stärka vårt lands anseende. att aktivt intressera ungdomar och handikappade för vår hobby samt på olika sätt stödja och hjälpa dem till en stimulerande och givande fritidssysselsättning. att bland medlemmar verka för ett gott kamratskap.
• §3 Karaktär Klubben skall i partipolitiskt och religiöst avseende vara obunden.
• §4 Medlemskap S A R K är en ideell förening öppen för alla. Fullt medlemskap vinnes i klubben efter erläggande av fastställd årsavgift och efter accepterande av dessa stadgar och övriga för klubben gällande regler. Stödmedlem erlägger halv årsavgift.
• §5 Avgift Medlemmar erlägger en årlig medlemsavgift vars storlek fastställs på årsmötet. Reducerad avgift för ungdomar kan beslutas på årsmötet. Därutöver kan styrelsen efter särskild prövning besluta om reducerad avgift för enskild medlem. Årsavgift skall vara erlagd senast fyra veckor efter årsmötet.
• §6 Rösträtt Varje fullvärdig medlem har vid klubbens allmänna sammanträden en röst. Röst kan överlåtas genom skriftlig fullmakt till annan röstberättigad medlem. Styrelseledamot får varken nyttja egen eller fullmaktsröst för röstning och beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna arbetsåret.
• §7 Uteslutning Medlem som inte betalar fastställd årsavgift inom föreskriven tid avförs ur medlemsregistret. Om styrelsen efter prövning finner särskilda skäl föreligga kan styrelsen besluta om undantag från denna regel. Medlem som bryter mot klubbens stadgar eller uppenbarligen skadar klubben och dess syften kan av styrelsen med enhälligt beslut uteslutas ur klubben. Dessförinnan skall styrelsen dock bereda vederbörande tillfälle avge förklaring. Utesluten medlem har besvärsrätt inför nästkommande årsmöte.
• §8 Organisation Klubbens medlemmar samlade till allmänt sammanträde, vartill samtliga medlemmar kallats, utgör klubbens högsta myndighet. Allmänna sammanträden är: årsmötet och extra sammanträden. Klubbens angelägenheter förvaltas av en inför årsmötet ansvarig styrelse. Tiden för styrelsens ansvar sammanfaller med mandatperioden.
• §9 Årsmötet Årsmötet skall avhållas under februari månad. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen anslås i klubblokalen samt skriftligen sändas till medlemmarna under senast kända adresser fjorton dagar före mötesdagen. Till kallelsen skall bifogas föredragningslista för mötet, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, förslag till budget inklusive medlemsavgift, avskrift av styrelseförslag och inkomna motioner. Vid klubbens årsmöte skall föras protokoll upptagande alla årsmötets beslut.
Vid årsmötet skall följande frågor behandlas: 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare för mötet. 4. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet samt att undermötet tjänstgöra som rösträknare. 5. Rösträknarna enligt punkt 4 upprättar och tillkännager röstlängd över närvaro och fullmaktsröster för mötet. Kassören skall tillhandahålla särskild förteckning på röstberättigade medlemmar. 6. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst. 7. Frågan om dagordningens godkännande. 8. Framläggande av styrelse- och kassaberättelse. 9. Framläggande av revisionsberättelse. 10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret. 11. Val av styrelse för det kommande arbetsåret. a.) Val av ordförande. b.) Val av sekreterare. c.) Kassör. d.) Ledamot e.) Suppleant. 12. Val av revisor och revisorsuppleant för kommande arbets året 13. Val av en valberedare 14. Behandling av budget samt fastställande av medlemsavgift för året efter det under vilket detta årsmöte hålls. 15. Behandling av styrelseförslag (numreras 15:1, 15:2 o s v) 16. Behandling av inkomna motioner (numreras 16:1, 16:2 o s v) 17. Övriga frågor. 18. Mötet avslutas. Vid klubbens årsmöte får endast ärenden förekomma som varit angivna i kallelsen eller som står i omedelbart samband med sådana ärenden.

• § 10 Motioner Medlem som önskar få någon fråga behandlad vid klubbens årsmöte skall tillställa styrelsen skriftlig anmälan härom senast en månad före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet bifoga yttrande till inkomna motioner.

• § 11 Extra sammanträde Extra sammanträde med klubben skall äga rum då styrelsen så beslutar, eller då minst en tredjedel av klubbens medlemmar skriftligen till styrelsen eller revisorerna därom gör framställning med angivande av de ärenden som påkallar utlysande av extra sammanträde. Beträffande kallelse och protokoll gäller vad som i §9 stadgas för årsmöte. Sammanträdet skall avhållas inom två månader efter gjord framställning. Vid extra sammanträde skall punkterna 1-7 enligt årsmötes dagordningen i §9 obligatoriskt förekomma.

• §12 Beslut I de fall inte annorlunda framgår av dessa stadgar skall vid klubbens allmänna sammanträden och styrelsesammanträden fattas beslut med enkel majoritet. Omröstning sker öppet om inte annat begärs eller stadgas. Vid lika röstetal avgör lotten.

• §13 Styrelsen Styrelsen är mellan klubbens årsmöten högsta beslutande organ och består av följande ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör, ledamot och suppleant (4+1). Styrelsens ledamöter är solidariskt ansvariga inför årsmötet för klubbens förvaltning. Styrelsen skall aktivt verka för att ändamål och syften enligt dessa stadgars § 2 i möjligaste mån uppfyllas. Styrelsen skall tillse att kontinuerliga kontakter upprätthålls med Föreningen SSA. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne sekreteraren eller då minst två styrelseledamöter därom gör framställning. För att styrelsen skall vara beslutför erfordras att samtliga styrelseledamöter har kallats till sammanträdet ifråga och minst tre av dessa är närvarande. Vid samtliga styrelsesammanträden skall föras protokoll upptagande alla styrelsens beslut.

• § 14 Ersättare vid avgång Inträffar den situationen att suppleant inte finns, om styrelseledamot, revisor eller ledamot i valberedning avgår före valperiodens utgång, eller om utsedd suppleant avgår före valperiodens utgång, skall styrelsen utse ersättare för den återstående valperioden utan att eljest föreskriven valordning iakttas.

• § 15 Räkenskap och revision För klubben skall räkenskapsåret sammanfalla med kalenderår. Styrelsens förslag till årsbokslut skall överlämnas till klubbens revisor för granskning senast den 20 januari året efter det år räkenskaperna avser. Styrelsens redovisning skall innehålla verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport (vinst- och förlust-räkning samt balansräkning). Revisor skall granska klubbens räkenskaper och förvaltning samt i övrigt kontrollera att styrelsen fattade beslut och vidtagna åtgärder är i enlighet med klubbens stadgar samt senast den 1 februari avge revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet för styrelsen bestämts eller avstyrks. Innan eventuell anmärkning i anledning av revision framställs, skall tillfälle beredas styrelsen eller ledamot därav, som anmärkningen avser, att avge yttrande i saken.

• § 16 Teckningsrätt Klubben tecknas av ordförande eller av denne utsedd styrelseledamot. Styrelsen kan besluta om begränsad teckningsrätt för annan person. Ordförande och kassör tecknar var för sig klubben i finansiella ärenden, men alla utgifter och verifikationer skall attesteras av ordföranden.

• § 17 Ändringar av stadgar Beslut om ändring av dessa stadgar är inte giltigt med mindre än att enhälligt beslut därom fattas av årsmötet, eller om beslut därom fattas på två på varandra följande allmänna sammanträden, och därvid på båda sammanträdena biträtts av minst hälften av de röstande, samt att det mellan de båda sammanträdena skall ha förflutit minst sextio dagar. Dessutom skall ändringsförslaget utförligt ha omnämnts i kallelsen till sammanträdet eller sammanträdena ifråga.

• § 18 Upplösning av klubben Beslut om upplösning av klubben är inte giltigt med mindre än att därom fattas beslut på två på varandra följande allmänna sammanträden, och därvid på båda sammanträden biträtts av minst fyra femtedelar av de röstande, samt att det mellan de båda sammanträdena skall ha förflutit minst sextio dagar. Dessutom skall föreslaget till upplösning av klubben utförligt ha omnämnts i kallelsen till sammanträdena ifråga. Vad som efter gäldande av klubbens skulder återstår av klubbens tillgångar vid en eventuell upplösning skall tillfalla ändamål som överensstämmer med klubbens syften och som beslutas vid det sista sammanträdet.