Sedan början av 90-talet har radioamatörer i allt högre grad kommit att utnyttja (bli beroende av) DX‑cluster eller ”Clustret” i allmänt tal. På clustret hittar man i realtid all information om pågående aktiviteter på alla amatörradioband. Informationen hamnar där på olika sätt:

  1. Någon hör ett Call som han tror kan vara intressant också för andra och ”spottar” det, dvs rapporterar det, till den cluster-nod han är uppkopplad till.
  2. Skimmer-stationer avkodar banden och rapporterar alla CW och digitala calls med ”cq”, ”test” eller ”de”, i anropen till särskilda noder. Någon motsvarande tjänst för SSB finns i dagsläget ej.

Alla clusternoder är sammankopplade med varandra via Telnet, ett internetprotokoll. Informationen sprids till alla noder som ringar på vattnet så det spelar i princip ingen roll vilken nod man är ansluten till. ”I princip” därför att viss, av olika skäl, felaktig eller icke önskvärd information filtreras bort i vissa noder.

Det finns två sätt att ta del av clusterinformationen:

  1. via en DX Cluster-client som är inbyggda i moderna loggningsprogram.
  2. via ett webb-cluster, dvs ett program som med jämna mellanrum (t ex gång per minut) tar en kopia av en clusternod och presenterar informationen på webben. Exempel på ett sådant är DX Summit.

Det finns i huvudsak tre olika clusterprogram-typer som alla innehåller samma grundinformation, nämligen

  1. DX Spider tillkom i slutet av 1980-talet som en klon från det tidigare PacketCluster-nätet. Utvecklingen upphörde 2004 men majoriteten av dagens cluster är av denna typ.
  2. AR-Cluster utvecklat av AB5K med början 1998 och utvecklingen pågår.
  3. CC-Cluster utvecklat av VE7CC med början 2004. Utvecklas fortfarande.

AR- och CC-cluster har betydligt fler inställningsmöjligheter än DX Spider och de flesta kan dessutom ställas att visa skimmer-spots.

CC-Cluster är den programtyp som medger de mest flexibla filter-sättningarna. Programmet kan köras med eller utan skimmer-spots. VE7CC, en CC-Clusternod, är fn installerad som default i såväl Logger 32 som N1MM Logger+ på Hougen.

Alla clusterprogram kan i stort sett fås att presentera just den information man för tillfället söker. Detta görs genom att sätta olika filter, som antingen blockerar icke önskvärd information eller bara släpper igenom det man vill se. Filtersättningar som avser länder/entities förutsätter att man vet vilka landsprefix de olika länderna representeras av. Sverige=SM, USA=K, Skottland=GM etc.

Klicka här om du vill se exempel på filtersättning i ett CC-clusterprogram som VE7CC.

Dessa filter-kommandon, som inte är desamma för de olika cluster­programtyperna, kan vara svåra att förstå och kräver ibland mycket experimenterande innan de blir som man vill.

Man kan ladda ner ett speciellt användarprogram utvecklat av Lee Sawkins/VE7CC som förenklar filtersättningen. Programmet kan utnyttjas för DX Spider och CC-Cluster, men ej för AR-Cluster.

Clusternoden är den första instansen i ett loggprogram där man kan göra filterinställningar. Mängden inkommande spots kan bli stor i contests, som i ARRL DX. Då kan det vara klokt att sätta filter som bara släpper igenom K- och VE-spots. Eller kanske ännu viktigare att stänga ute amerikanska stationer när det är dags för ARRL Sweepstakes som ju bara berör amerikanska stationer. Då är mängden inkommande skimmerspots enorm. Genom filtersättningar får datorn chans att ”andas”.

I loggprogrammen kan man vidarebehandla spots som man tillåtit passera filtren i clusternoden beroende på vad man för tillfället är intresserad av. Det kan t ex vara spots som avser länder och band som man saknar för DXCC-awards. I programmet jämförs spotsen med vad som redan finns i loggen och kan då via olika färgsystem indikera det som är intressant att jaga. Om man dessutom utnyttjar loggprogrammets möjlighet att visa spots på alla band samtidigt har man ett oslagbart sätt att få överblick.

Med radion kopplad till datorn via CAT-interface kan man också få radion att ställa in sig på rätt frekvens och mode.

Tänk på..

Om man sätter filter, antingen i clusternoder eller i loggprogram, är det viktigt att man tar bort dessa filtersättningar efter avslutat pass. Satta filter blir nämligen kvar i clusternoder och loggprogram tills de aktivt tas bort.

2018-03-06
SA6AXR